LantmästarkårenLantmästarkårens värdegrund


Här nedan presenteras sammanfattande punkter över Lantmästarkårens värdefgrund och vilket ansvar som respektive medlem i Lantmästarkåren har.  • Du representerar alltid kåren och dess verksamhet. Även i aktiviteter och sammanhand som inte är direkt kopplade till kåren.
  • Du som medlem är medveten om att sparkdräkten är kårens och lantmästarnas varumärke. När du bär den förknippas dina handlingar direkt med verksamhet kopplad till lantmästare. 
  • Du bemöter alltid dina medmänniskor med respekt.
  • Du uppmuntras att uttrycka dina åsikter och säga ifrån om något inte känns okej eller rättvist.
  • Du respekterar andras åsikter och är medveten om att alla är olika, har olika förutsättningar samt varierande grand av engagemang i kårverksamheten.
  • Intag av alkohol i en omfattning som resulterar att du inte kan kontrollera dina handlingar är oacceptabelt. Du följer svensk lag och framför till exempel inte motorfordon under alkoholpåverkan eller nyttjar droger. 
  • Som medlem uppmanas du att informera kårstyrelsen om du uppmörksammar händelser som kan ha negativ inverkan på kårens verksamhet eller medlemmars hälsa. 


Kårmedlemmar ska alltid handla i enlighet med värdegrunden oavsett vilket typ av aktivitet de ställs inför. Bryter en medlem mot denna värdegrund eller på annat sätt skadar kåren kan denna komma att uteslutas ur kårens verksamhet. Vid uteslutning är det ej tillåtet att bära sparkdräkt eller delta i kåraktiviteter. 


Stadgar & Värdegrund